• Recepcja

  Życzliwa obsługa naszej recepcji chętnie odpowie na wszystkie pytania, wskaże najważniejsze atrakcje w mieście, a także podpowie jak korzystać z komunikacji miejskiej.

  Kontakt
 • Restauracja

  W naszej sali restauracyjnej można rozpocząć dzień od pysznego śniadania, a także zorganizować w niej lunch, obiad, kolację, przyjęcie urodzinowe czy komunijne.

 • Sala konferencyjna

  Nasza sala konferencyjna pomieści do 100 osób. Można podzielić ją na dwie mniejsze sale z niezależnymi systemami audiowizualnymi. A w przerwie warto wyjść na taras i podziwiać dachy Wrocławia.

  Więcej...
 • Nowoczesne pokoje z historią

  Pokoje gościnne znajdują się w dwóch gruntownie odrestaurowanych kamienicach z XIX w. położonych w samym centrum Wrocławia.

  Więcej...

Prywatnie i rodzinnie

Pla­nu­jesz week­en­dowy wypad do Wro­cła­wia? Możesz spać spo­koj­nie! Nasze 1, 2, 3 i 4-osobowe pokoje z łazien­kami cze­kają na Cie­bie i Two­ich bli­skich. Znaj­dziesz nas w samym cen­trum mia­sta. Dzięki dogod­nie zlo­ka­li­zo­wa­nym przy­stan­kom komu­ni­ka­cji miej­skiej bez pro­blemu dotrzesz do nas z dworca kole­jo­wego, auto­bu­so­wego czy lot­ni­ska, a jeśli przy­je­dziesz samo­cho­dem, możesz sko­rzy­stać z naszego par­kingu.

Szczelne okna i grube mury naszej kamie­nicy zapew­nią Ci błogi sen, a w naszej restau­ra­cji zjesz pyszne śnia­da­nie, po któ­rym z nową ener­gią ruszysz na pod­bój Wro­cła­wia. W kilka minut dotrzesz pie­szo do Rynku i pozo­sta­łych atrak­cji Sta­rego Mia­sta, na kon­cert w nowo­cze­snym Naro­do­wym Forum Muzyki, przed­sta­wie­nie w peł­nej prze­py­chu Ope­rze czy kola­cję w jed­nej z kli­ma­tycz­nych restau­ra­cji obok Syna­gogi pod Bia­łym Bocia­nem.

Kiedy już do nas zawi­tasz, koniecz­nie zapa­mię­taj, co Ci się przy­śni. Sło­dow­nicy, któ­rzy pozo­sta­wili w podwó­rzu rene­san­sową stud­nię, pru­scy urzęd­nicy i dwo­rza­nie z Pałacu Kró­lew­skiego, XIX-wieczni kupcy i rze­mieśl­nicy, a może cał­kiem współ­cze­śni… sędzio­wie?

Firmowo i grupowo

Szu­kasz odpo­wied­niego miej­sca na kon­fe­ren­cję, sym­po­zjum albo szko­le­nie? Dys­po­nu­jemy salą kon­fe­ren­cyjną na 100 osób, którą w każ­dej chwili możemy podzie­lić dźwię­kosz­czelną ścianką na dwie mniej­sze sale z nie­za­leż­nymi sys­te­mami audio­wi­zu­al­nymi. Mię­dzy nara­dami i sesjami pro­po­nu­jemy odpo­czy­nek na tara­sie i kon­tem­pla­cję malow­ni­czej pano­ramy dachów i wież Sta­rego Mia­sta.

Ponie­waż nie samą pracą żyje czło­wiek, orga­ni­zu­jemy prze­rwy kawowe i lun­che w sali restau­ra­cyj­nej na 50 osób. Dys­po­nu­jemy 100 miej­scami w poko­jach 1, 2, 3 i 4-osobowych oraz par­kin­giem dla aut oso­bo­wych i mikro­bu­sów. Poma­gamy w zor­ga­ni­zo­wa­niu czasu wol­nego – na przy­kład wycie­czek z prze­wod­ni­kiem. W całym budynku udo­stęp­niamy bez­płatny bez­prze­wo­dowy inter­net (Wi-Fi).