1. Niniej­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści okre­śla zasa­dy prze­twa­rza­nia i ochro­ny danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez użyt­kow­ni­ków w związ­ku z korzy­sta­niem przez nich z usług ofe­ro­wa­nych przez ser­wis inter­ne­to­wy www.kamienicapodaniolami.pl (dalej: Ser­wis)

2. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych zawar­tych w Ser­wi­sie jest Kamie­ni­ca pod Anio­ła­mi pod zarzą­dem orga­nu pro­wa­dzą­ce­go czy­li Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiej we Wro­cła­wiu Opatrz­no­ści Bożej wpi­sa­nej do reje­stru przed­się­bior­ców Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej pod nume­rem NIP: 897−13−69−404 (dalej: Admi­ni­stra­tor).

3. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo powie­rzo­nych danych oso­bo­wych Admi­ni­stra­tor dzia­ła w opar­ciu o wewnętrz­ne pro­ce­du­ry i zale­ce­nia, zgod­ne z odpo­wied­ni­mi akta­mi praw­ny­mi w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych, a w szcze­gól­no­ści z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46 WE.

4. Admi­ni­stra­tor dokła­da szcze­gól­nej sta­ran­no­ści w celu ochro­ny inte­re­sów osób, któ­rych dane doty­czą, a w szcze­gól­no­ści zapew­nia, iż dane oso­bo­we są:
a. prze­twa­rza­ne zgod­nie z pra­wem;
b. zbie­ra­ne dla ozna­czo­nych, zgod­nych z pra­wem celów i nie­pod­da­wa­ne dal­sze­mu prze­twa­rza­niu nie­zgod­ne­mu z tymi cela­mi;
c. mery­to­rycz­nie popraw­ne i ade­kwat­ne w sto­sun­ku do celów, w jakich są prze­twa­rza­ne;
d. prze­cho­wy­wa­ne w posta­ci umoż­li­wia­ją­cej iden­ty­fi­ka­cję osób, któ­rych doty­czą, nie dłu­żej niż jest to nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia celu prze­twa­rza­nia.
5. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie zgo­dy wyra­ża­nej przez użyt­kow­ni­ków Ser­wi­su oraz w przy­pad­kach, w któ­rych prze­pi­sy obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa upo­waż­nia­ją Admi­ni­stra­to­ra do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych.
6. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza dobro­wol­nie poda­ne przez użyt­kow­ni­ków Ser­wi­su dane oso­bo­we, jedy­nie w celu: udzie­la­nia odpo­wie­dzi na zapy­ta­nia użyt­kow­ni­ków kie­ro­wa­ne przy uży­ciu for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, w nastę­pu­ją­cym zakre­sie:
a. imię i nazwi­sko
b. adres e-mail
c. numer tele­fo­nu
7. Dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ków ser­wi­su https://www.kamienicapodaniolami.pl nie są sprze­da­wa­ne ani udo­stęp­nia­ne oso­bom i pod­mio­tom trze­cim oraz nie pod­le­ga­ją pro­fi­lo­wa­niu tj. zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu prze­twa­rza­niu w celu doko­na­nia oce­ny i okre­śle­nia cech oso­bo­wych lub potrzeb użyt­kow­ni­ków.
8. Do prze­twa­rza­nych przez Admi­ni­stra­to­ra danych przy­słu­gu­je wgląd użyt­kow­ni­ko­wi Ser­wi­su, któ­ry je prze­ka­zał. Użyt­kow­nik ma rów­nież pra­wo do mody­fi­ka­cji tych danych, żąda­nia ich prze­ka­za­nia inne­mu pod­mio­to­wi oraz ogra­ni­cze­nia lub zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia swo­ich danych oso­bo­wych w dowol­nym momen­cie. W dowol­nym momen­cie użyt­kow­nik może rów­nież cof­nąć wcze­śniej udzie­lo­ną zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oraz żądać usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych z ser­wi­su.

9. W celu wyko­na­nia swo­ich praw wska­za­nych w pkt. 8 powy­żej użyt­kow­nik Ser­wi­su powi­nien skon­tak­to­wać się z Admi­ni­stra­to­rem korzy­sta­jąc z tego same­go adre­su ema­il lub nume­ru tele­fo­nu prze­ka­za­ne­go do Ser­wi­su, kon­tak­tu­jąc się na adres wroclaw@kamienicapodaniolami.pl

10. W Ser­wi­sie mogą poja­wiać się lin­ki do innych stron inter­ne­to­wych, któ­re dzia­ła­ją nie­za­leż­nie od Ser­wi­su i nie są w żaden spo­sób nad­zo­ro­wa­ne przez Ser­wis. Stro­ny te mogą posia­dać wła­sne poli­ty­ki doty­czą­ce pry­wat­no­ści oraz regu­la­mi­ny, z któ­ry­mi zale­ca­my się uważ­nie zapo­znać.

11. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo do zmia­ny w poli­ty­ce pry­wat­no­ści ser­wi­su, co może zostać spo­wo­do­wa­ne przez roz­wój tech­no­lo­gii inter­ne­to­wej, ewen­tu­al­ne zmia­ny pra­wa w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych oraz roz­wój Ser­wi­su. O wszel­kich zmia­nach będzie­my infor­mo­wać użyt­kow­ni­ków w spo­sób widocz­ny i zro­zu­mia­ły.