• Nowoczesne pokoje z historią

  Nasze pokoje gościnne znajdują się w trzech gruntownie odrestaurowanych kamienicach z XIX w. położonych w samym centrum Wrocławia.

  Więcej...
 • Recepcja

  Życzliwa obsługa naszej recepcji chętnie odpowie na wszystkie pytania, wskaże najważniejsze atrakcje w mieście, a także podpowie jak korzystać z komunikacji miejskiej.

  Kontakt
 • Restauracja

  W naszej sali restauracyjnej można rozpocząć dzień od pysznego śniadania, a także zorganizować w niej lunch, obiad, kolację, przyjęcie urodzinowe czy komunijne.

 • Sala konferencyjna

  Nasza sala konferencyjna pomieści do 100 osób. Można podzielić ją na dwie mniejsze sale z niezależnymi systemami audiowizualnymi. A w przerwie warto wyjść na taras i podziwiać dachy Wrocławia.

  Więcej...

Prywatnie i rodzinnie

Pla­nu­jesz week­en­do­wy wypad do Wro­cła­wia? Możesz spać spo­koj­nie! Nasze 1, 2, 3 i 4-oso­­bo­­we poko­je z łazien­ka­mi cze­ka­ją na Cie­bie i Two­ich bli­skich. Znaj­dziesz nas w samym cen­trum mia­sta. Dzię­ki dogod­nie zlo­ka­li­zo­wa­nym przy­stan­kom komu­ni­ka­cji miej­skiej bez pro­ble­mu dotrzesz do nas z dwor­ca kole­jo­we­go, auto­bu­so­we­go czy lot­ni­ska, a jeśli przy­je­dziesz samo­cho­dem, możesz sko­rzy­stać z nasze­go par­kin­gu. Szczel­ne okna i gru­be mury naszej Kamie­ni­cy pod Anio­ła­mi zapew­nią Ci bło­gi sen, a w naszej restau­ra­cji zjesz pysz­ne śnia­da­nie, po któ­rym z nową ener­gią ruszysz na pod­bój Wro­cła­wia. W kil­ka minut dotrzesz pie­szo do Ryn­ku i pozo­sta­łych atrak­cji Sta­re­go Mia­sta, na kon­cert w nowo­cze­snym Naro­do­wym Forum Muzy­ki, przed­sta­wie­nie w peł­nej prze­py­chu Ope­rze czy kola­cję w jed­nej z kli­ma­tycz­nych restau­ra­cji obok Syna­go­gi pod Bia­łym Bocia­nem. Kie­dy

Firmowo i grupowo

Szu­kasz odpo­wied­nie­go miej­sca na kon­fe­ren­cję, sym­po­zjum albo szko­le­nie? Dys­po­nu­je­my salą kon­fe­ren­cyj­ną na 100 osób, któ­rą w każ­dej chwi­li może­my podzie­lić dźwię­kosz­czel­ną ścian­ką na dwie mniej­sze sale z nie­za­leż­ny­mi sys­te­ma­mi audio­wi­zu­al­ny­mi. Mię­dzy nara­da­mi i sesja­mi pro­po­nu­je­my odpo­czy­nek na tara­sie i kon­tem­pla­cję malow­ni­czej pano­ra­my dachów i wież Sta­re­go Mia­sta. Ponie­waż nie samą pra­cą żyje czło­wiek, orga­ni­zu­je­my prze­rwy kawo­we i lun­che w sali restau­ra­cyj­nej na 50 osób. Dys­po­nu­je­my 100 miej­sca­mi w poko­jach 1, 2, 3 i 4-oso­­bo­­wych oraz par­kin­giem dla aut oso­bo­wych i mikro­bu­sów. Poma­ga­my w zor­ga­ni­zo­wa­niu cza­su wol­ne­go – na przy­kład wycie­czek z prze­wod­ni­kiem. W całym budyn­ku udo­stęp­nia­my bez­płat­ny bez­prze­wo­do­wy inter­net (Wi-Fi).

Jak do nas dojechać? SPRAWDŹ!

Nagroda od Booking.com

Rekomendacje

Kamienica Pod Aniołami w http://www.salebiznesowe.pl
Zobacz Kamienica pod Aniołami w serwisie miejscakonferencyjne.pl

Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami

Polecamy noclegi w obiektach Dobrego Kompasu!