Kamie­ni­ca pod Anio­ła­mi dys­po­nu­je ponad 100 miej­sca­mi noc­le­go­wy­mi w 1, 2, 3 i 4-oso­bo­wych, nowo­cze­śnie urzą­dzo­nych poko­jach z łazien­kami.

Więk­szość naszych poko­jów to przy­tul­ne „dwój­ki” z wido­kiem na kamie­ni­ce i daw­ne pała­ce przy ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, wewnętrz­ny dzie­dzi­niec lub ewan­ge­lic­ki kościół Opatrz­no­ści Bożej z poło­wy XVIII w. Dzię­ki szczel­nym oknom i gru­bym murom do wnętrz nie docie­ra­ją dźwię­ki z uli­cy.

Część łazie­nek jest przy­sto­so­wa­na dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Wszyst­kie wypo­sa­żo­ne są w nowo­cze­sne kabi­ny prysz­ni­co­we z odpły­wa­mi linio­wy­mi.

Do poko­jów moż­na dostać się wygod­ną win­dą lub sta­ran­nie odre­stau­ro­wa­ny­mi zabyt­ko­wy­mi scho­da­mi.