1. W obiek­cie obo­wią­zu­je cał­ko­wi­ty zakaz pale­nia. Pale­nie jest moż­li­we na pozio­mie „0” przy drzwiach wej­ścio­wych od stro­ny dzie­dziń­ca.
 2. Godzi­na mel­do­wa­nia: od 13:00.
 3. Godzi­na wymel­do­wa­nia: do 11:00 (prze­dłu­że­nie doby musi być skon­sul­to­wa­ne z obsłu­gą recep­cji).
 4. Śnia­da­nie:
  • od ponie­dział­ku do piąt­ku od 7:30 do 9:30
  • od sobo­ty do nie­dzie­li od 8:00 do 10:00
 5. Sprzą­ta­nie codzien­nie w godzi­nach od 10:00 do 14:00 (wyrzu­ce­nie śmie­ci, doło­że­nie papie­ru toa­le­to­we­go, wymia­na brud­nych ręcz­ni­ków pozo­sta­wio­nych na zie­mi).
 6. Na proś­bę gości może­my posprzą­tać pokój, w tej spra­wie pro­si­my o kon­takt z recep­cją.
 7. Numer kon­tak­to­wy do recep­cji: +48 71 394 74 42
 8. W razie wszel­kich pytań, suge­stii z Pań­stwa stro­ny oraz ewen­tu­al­nych rekla­ma­cji pro­si­my o kon­takt na adres ema­ilo­wy: wroclaw@kamienicapodaniolami.pl