Na trze­cim pię­trze Kamie­ni­cy pod Anio­ła­mi znaj­du­je się sala kon­fe­ren­cyjna na 100 osób wypo­sa­żo­na w pro­jek­tor i nagło­śnie­nie. Roz­kła­da­na dźwię­kosz­czelna ścian­ka pozwa­la podzie­lić ją na dwie mniej­sze sale z nie­za­leż­nymi sys­te­mami audio­wi­zu­al­nymi.

Plan sali konferencyjnej

Z sali kon­fe­ren­cyj­nej moż­na wyjść na nie­wi­docz­ny z pozio­mu uli­cy tara­s z wido­kiem na dachy i wie­że Sta­rego Mia­sta.

Regu­la­min rezer­wa­cji i korzy­sta­nia z sali kon­fe­ren­cyj­nej