Kamienica pod Aniołami

ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 31-33, 50-077 Wro­cław

+48 71 394 74 42, +48 507 441 586
wroclaw@kamienicapodaniolami.pl

Recep­cja, rezer­wa­cje poko­jów gościn­nych:
recepcja@kamienicapodaniolami.pl

Rezer­wa­cja sali kon­fe­ren­cyj­nej:
konferencje@kamienicapodaniolami.pl

Rezer­wa­cja restau­ra­cji na uro­czy­sto­ści itp.:
restauracja@kamienicapodaniolami.pl

Mene­dżer – Anna Gór­ka:
anna.gorka@kamienicapodaniolami.pl

Numer kon­ta:
Bank PKO BP 50102052420000220206367322
IBAN: PL 50102052420000220206367322
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez Kamie­ni­cę pod Anio­ła­mi we Wro­cła­wiu moich danych oso­bo­wych zawar­tych w for­mu­la­rzy w celu jego obsłu­gi. Infor­ma­cje na temat prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych znaj­du­ją się w naszej Poli­ty­ce pry­wat­no­ści