Nazwa Sali Pod Srebr­nym Pucha­rem nawią­zuje do histo­rycz­nej nazwy domu przy uli­cy Kazi­mie­rza Wiel­kiego 31. Prze­zna­czona jest na ok. 50 osób. W zależ­no­ści od potrzeb może peł­nić rolę kawiar­ni, sto­łówki lub restau­ra­cji. Moż­na w niej orga­ni­zo­wać przy­ję­cia z oka­zji uro­dzin, chrztu, kon­fir­ma­cji, pierw­szej komu­nii, bierz­mo­wa­nia czy pogrze­bu. Nasza doświad­czona sze­fowa kuch­ni pomo­że uło­żyć odpo­wied­nie menu uwzględ­nia­jące indy­wi­du­alne potrze­by gości.

Sala słu­ży obec­nie jako miej­sce ser­wo­wa­nia śnia­dań dla naszych gości oraz obia­dów i kola­cji dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych. Posił­ki powsta­ją w pro­fe­sjo­nal­nie wypo­sa­żo­nej kuch­ni ze świe­żych skład­ni­ków.