Nazwa Sali Pod Srebr­nym Pucha­rem nawią­zuje do histo­rycz­nej nazwy domu przy ulicy Kazi­mie­rza Wiel­kiego 31. Prze­zna­czona jest na ok. 50 osób. W zależ­no­ści od potrzeb może peł­nić rolę kawiarni, sto­łówki lub restau­ra­cji. Można w niej orga­ni­zo­wać przy­ję­cia z oka­zji uro­dzin, chrztu, kon­fir­ma­cji, pierw­szej komu­nii, bierz­mo­wa­nia czy pogrzebu. Nasza doświad­czona sze­fowa kuchni pomoże uło­żyć odpo­wied­nie menu uwzględ­nia­jące indy­wi­du­alne potrzeby gości.

Sala służy obec­nie jako miej­sce ser­wo­wa­nia śniadań dla naszych gości oraz obiadów i kolacji dla grup zorganizowanych. Posiłki powstają w pro­fe­sjo­nal­nie wypo­sa­żo­nej kuchni ze świe­żych skład­ni­ków.