Pla­nu­jesz week­en­do­wy wypad do Wro­cła­wia? Możesz spać spo­koj­nie! Nasze 1, 2, 3 i 4-oso­bo­we poko­je z łazien­ka­mi cze­ka­ją na Cie­bie i Two­ich bli­skich. Znaj­dziesz nas w samym cen­trum mia­sta. Dzię­ki dogod­nie zlo­ka­li­zo­wa­nym przy­stan­kom komu­ni­ka­cji miej­skiej bez pro­ble­mu dotrzesz do nas z dwor­ca kole­jo­we­go, auto­bu­so­we­go czy lot­ni­ska, a jeśli przy­je­dziesz samo­cho­dem, możesz sko­rzy­stać z nasze­go par­kin­gu.

Szczel­ne okna i gru­be mury naszej Kamie­ni­cy pod Anio­ła­mi zapew­nią Ci bło­gi sen, a w naszej restau­ra­cji zjesz pysz­ne śnia­da­nie, po któ­rym z nową ener­gią ruszysz na pod­bój Wro­cła­wia. W kil­ka minut dotrzesz pie­szo do Ryn­ku i pozo­sta­łych atrak­cji Sta­re­go Mia­sta, na kon­cert w nowo­cze­snym Naro­do­wym Forum Muzy­ki, przed­sta­wie­nie w peł­nej prze­py­chu Ope­rze czy kola­cję w jed­nej z kli­ma­tycz­nych restau­ra­cji obok Syna­go­gi pod Bia­łym Bocia­nem.

Kie­dy już do nas zawi­tasz, koniecz­nie zapa­mię­taj, co Ci się przy­śni. Sło­dow­ni­cy, któ­rzy pozo­sta­wi­li w podwó­rzu rene­san­so­wą stud­nię, pru­scy urzęd­ni­cy i dwo­rza­nie z Pała­cu Kró­lew­skie­go, XIX-wiecz­ni kup­cy i rze­mieśl­ni­cy, a może cał­kiem współ­cze­śni… sędzio­wie?