Szu­kasz odpo­wied­nie­go miej­sca na kon­fe­ren­cję, sym­po­zjum albo szko­le­nie? Dys­po­nu­je­my salą kon­fe­ren­cyj­ną na 100 osób, któ­rą w każ­dej chwi­li może­my podzie­lić dźwię­kosz­czel­ną ścian­ką na dwie mniej­sze sale z nie­za­leż­ny­mi sys­te­ma­mi audio­wi­zu­al­ny­mi. Mię­dzy nara­da­mi i sesja­mi pro­po­nu­je­my odpo­czy­nek na tara­sie i kon­tem­pla­cję malow­ni­czej pano­ra­my dachów i wież Sta­re­go Mia­sta.

Ponie­waż nie samą pra­cą żyje czło­wiek, orga­ni­zu­je­my prze­rwy kawo­we i lun­che w sali restau­ra­cyj­nej na 50 osób. Dys­po­nu­je­my 100 miej­sca­mi w poko­jach 1, 2, 3 i 4-oso­bo­wych oraz par­kin­giem dla aut oso­bo­wych i mikro­bu­sów. Poma­ga­my w zor­ga­ni­zo­wa­niu cza­su wol­ne­go – na przy­kład wycie­czek z prze­wod­ni­kiem. W całym budyn­ku udo­stęp­nia­my bez­płat­ny bez­prze­wo­do­wy inter­net (Wi-Fi).