Para­fia Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ska Opatrz­no­ści Bożej we Wro­cła­wiu, będąc kościel­ną oso­bą praw­ną dzia­ła­ją­cą na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wy z dnia 13 maja 1994 r. o sto­sun­ku Pań­stwa do Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 43), pro­wa­dzi Cen­trum Ewan­ge­lic­kie w budyn­kach poło­żo­nych we Wro­cła­wiu przy ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 31-33.

Na tere­nie Cen­trum Ewan­ge­lic­kie­go dzia­ła­ją „Kamie­ni­ca pod Anio­ła­mi” z miej­sca­mi noc­le­go­wy­mi i sala­mi kon­fe­ren­cyj­ny­mi, sala „Pod Srebr­nym Pucha­rem”, ofe­ru­ją­ca posił­ki dla grup, punkt infor­ma­cji o Koście­le Ewan­ge­lic­kim oraz Dzien­ny Dom dla Osób Star­szych „Senior Wigor”, któ­re­go pro­wa­dze­nie zosta­ło Para­fii zle­co­ne przez Gmi­nę Wro­cław w dro­dze otwar­te­go kon­kur­su ofert na reali­za­cję zada­nia publicz­ne­go i odby­wa się w przy współ­fi­nan­so­wa­niu ze środ­ków Gmi­ny Wro­cław, w tym uzy­ska­nych przez Gmi­nę z budże­tu Pań­stwa w ramach Pro­gra­mu Wie­lo­let­nie­go „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Cało­kształt pro­wa­dzo­nej w ramach Cen­trum Ewan­ge­lic­kie­go dzia­łal­no­ści Para­fii odby­wa się na zasa­dach odpłat­nej dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i o wolon­ta­ria­cie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), a uzy­ski­wa­ny przy­chód z tej dzia­łal­no­ści słu­ży wyłącz­nie pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go.